Privacy statement

Praktijk Natuurlijke Zorg ( Praktijk voor Natuurgeneeswijzen), lid NWP nr 1734 – lid RBCZ

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens

Met het invullen van het contactformulier verstrekt u uw naam, e-mailadres en bericht. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend om u een e-mail terug te sturen om uw vraag te beantwoorden.

Wanneer u in mijn praktijk in behandeling bent is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat een dossier wordt aangemaakt. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De rechten en plichten van patient en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in deze Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, relevante gegevens zoals uw thuis- en werksituatie, eventueel opgevraagde gegevens bij bijvoorbeeld uw huisarts (uiteraard na overleg en met uw toestemming). Daarnaast registreer ik gegevens om contact met u op te kunnen nemen en wat vereist is voor uw declaraties voor uw zorgverzekering.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Voor het geanominiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik eerst expliciet uw toestemming vragen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim en als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Alleen met uw expliciete toestemming verstrek ik persoonsgegevens aan derden. Bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere zorgverlener of bij waarneming (tijdens mijn afwezigheid). Ook zijn er maatregelen genomen om uw gegevens veilig te bewaren. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke en fiscale termijnen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit zijn; uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, het relatienummer van uw zorgverzekering, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

Uw toestemming

In het eerste consult vraag ik uw expliciete toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens in zien, corrigeren of laten verwijderen. U heeft recht op overdracht als u bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener gaat. U kunt een klacht indienen bij de regionale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat niet op de juiste manier wordt om gegaan met uw gegevens. Ook kunt u de verleende toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

Vragen en contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en rechten neem gerust contact met mij op

 

DISCLAIMER

Ik ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde, Homeopathie en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen

In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik uit.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij naam behandelaar. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mij.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Marie-Thérèse ten Wolde – Pleijers kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Marie-Thérèse ten Wolde – Pleijers attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

Klachten.

Als u niet tevreden bent
Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u graag naar de site van de RBCZ Algemeen: een klacht indienen volgens de door Wkkgz gestelde eisen. Klik hier naar de website van RBCZ.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.

Vergoeding aanvullende verzekering

Er zijn een groot aantal zorgverzekeringen die meerdere van de bovenstaande vakgebieden vergoeden. Dit is afhankelijk van de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt aan de therapeut of aan het vakgebied.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepasing:

  • De zorgverlener moet lid zijn van de NWP indien men voor vergoedingen uit hoofde van het lidmaatschap van de NWP in aanmerking wil komen
  • De zorgverlener dient met de behandelvorm(en) geregistreerd te staan binnen Vektis
  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor de verzekeraars van de VGZ-groep dient de therapeut, naast de NWP, ook ingeschreven te staan bij de koepel RBCZ. Pas dan wordt de therapeut opgenomen in ‘vergelijk en kies’.
  • Voor de zorgverzekeraars Ditzo, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid geldt dat natuurgeneeskundige therapie alleen wordt vergoed voor de kosten van een consult bij een arts die BIG-geregistreerd is.
  • CZ/Ohra/NN vergoedt onder Natuurgeneeskunde alléén beroepen zoals benoemd in hun voorwaarden. Hieronder valt géén 24005 Natuurgeneeskunde.
  • Zilveren Kruis vergoedt Natuurgeneeskunde alleen indien de juiste behandelcode van de therapievorm is gebruikt én dit type behandeling onder de vergoedingen valt. Hieronder valt géén 24005 Natuurgeneeskunde.
  • Indien de behandeling Homeopathie is, dan vallen hieronder ook de kosten van eventuele geneesmiddelen.
  • Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van yoga, reiki en massage niet. Indien je dit niet zeker weet, verwijs je cliënt naar zijn/haar eigen zorgverzekeraar!

Disclaimer
Het overzicht is bedoeld als indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Bij twijfel altijd de polisvoorwaarden c.q. website van de verzekeraar raadplegen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten c.q. onjuistheden.

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Praktijk Natuurlijke Zorg

 Sittard

E-mail info@natuurlijkezorg.com    www.natuurlijkezorg.com   Mobiel +31 (06) 21 55 22 82